מיחזור

מיחזור

מיחזור הוא תהליך לשינוי חומרי פסולת למוצרים חדשים, על ידי הפרדת חומרים מזרם הפסולת ושימוש חוזר בהם, כחומרי גלם או למטרת יצירת מוצרים חדשים. למיחזור ישנה חשיבות כלכלית ואקולוגית, שכן תהליך זה מונע בזבוז של חומרים שעשויים להיות שימושיים, מפחית את הצריכה של חומרי גלם חדשים המופקים ממשאבי טבע, מפחית את צריכת האנרגיה, מפחית את זיהום האוויר (משריפה) וזיהום המים )מהטמנה) על ידי צמצום הצורך להיפתר מהפסולת בדרך קונבנציונאלית וכמובן מקטין את כמויות הפסולת הנוצרת.

מיחזור בישראל

הידעת? בישראל נוצרים כ 6 מיליון טון פסולת בשנה, כאשר הכמות גדלה ב 3% מדי שנה! הדבר שווה ערך ל 2000 משאיות גדושות באשפה מידי יום, כאשר רק 20% ממנה מגיעים למחזור ו75% ממנה מוטמנים במטמנות ברחבי הארץ.

ישראלי ממוצע מייצר כ 700 ק”ג של אשפה מדי שנה ואילו משקי הבית בישראל מייצרים יחד לא פחות מ 4.2 טון של אשפה מדי שנה. רק 13% מהפסולת הביתית מגיעה למחזור.

בתל אביב למשל, עיר המונה 420 אלף תושבים, מטמינים בכל יום 1000 טון אשפה, ואילו כל רשות משלמת 200-250 ₪ להטמנת טון אחד של אשפה. בחישוב מהיר, עיריית תל אביב משלמת כרבע מיליון ש”ח ביום על הטמנת האשפה של תושביה. בירושלים, המונה 830 אלף תושבים, כמות הפסולת המוטמנת היא 1600 טון בכל יום. בחולון, המונה 180 אלף תושבים מטמינים 300 טון ביום ואילו ברמת גן המונה 150 אלף תושבים מטמינים 250 טון פסולת בכל יום.

אתרי ההטמנה טומנים בחובם ממספר בעיות: 1. מצוקת מקום ובעיות תחזוקה 2. תפיסת שטחים נרחבים ויקרים 3. זיהום הקרקע ומי התהום 4. פליטת גזי חממה וזיהום אוויר 5. סגירת אתרים עקב תפוסה מלאה

כיצד אם כן, ניתן להקטין את כמות הפסולת המוטמנת ולהגדיל כמות הפסולת הממוחזרת, כדי לשמור על סביבת חיים נקייה ואיכותית יותר לכולנו?
על מנת למסד את המיחזור ולהפכו לתהליך מחייב, יש צורך בהתערבות ממשלתית. בין התקנות והחוקים שהממשלה מקדמת ניתן למנות את חוק האריזות, חוק הפיקדון ותקנות למיחזור. כמו כן, הממשלה מגבילה את השלכת הפסולת על ידי קנסות, אגרות והיטלים ודואגת לעורר מודעות לנושא בקרב האזרחים. עידוד המיחזור נעשה על ידי יצירת הפרדה בין פסולת רטובה ליבשה, בקבוקי פלסטיק, אריזות, נייר וקרטון ואלקטרוניקה. בנוסף לאלו, הממשלה אחראית על הקמת מרכזי מיחזור, הקמת מתקני עיכול להפקת גז וחשמל, מתקנים ליצירת קומפוסט לחקלאות וניהול אתרים להטמנת פסולת על ידי תחזוקה והרחבה של אתרים קיימים והקמת אזורי הטמנה חדשים.

תהליך המיחזור

מיחזור נייר

חוק הפיקדון
על פי האתר לאיכות הסביבה: “​המטרות העיקריות של חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט – 1999 הן שיפור רמת הניקיון ברשות הרבים, הקטנת כמות הפסולת המוטמנת באתרי סילוק פסולת ועידוד, תמרוץ ושימוש במכלי משקה הניתנים למחזור ושימוש חוזר” ראו כאן אודות חוק הפיקדון 
מיכלי משקה עד 1.5 ליטר:
– חייבים בפיקדון של 30 אג’
– היצרנים מחויבים לסמן את מיכלי המשקה
– ישנה חובת גבייה והשבת דמי הפיקדון
– קיימת חובת איסוף – יעדי איסוף של 77% ממכלי המשקה שנמכרו.
– ישנה חובת מיחזור – יעדי מיחזור של 90% ממיכלי המשקה שנאספו.
– אזרח שיבקש להחזיר בקבוק ויסורב, יהיה זכאי לקבל פיצוי של עד 1,800 ₪
מיכלי משקה מעל 1.5 ליטר:
– יעד האיסוף עד שנת 2014 הינו 50%. יוטל פיקדון במידה ויעד זה לא יתממש.
– יעד המיחזור הינו 90%
– אחריות היצרנים והיבואנים למערך האיסוף, השקעות בכלובים
– הסברה ופרסום

על מנת לקיים את ביצוע חוק הפיקדון נדרשים יצרני המשקאות להתקשר עם גוף מוכר, שקיבל רישיון מהמשרד לאיכות הסביבה, שפועל לתועלת הציבור ושמטרתו הינה לספק שירותים ליצרנים וליבואנים כדי לסייע להם לקיים את החובות החלות עליהם במסגרת חוק הפיקדון

א.ל.ה – תאגיד מיחזור אל”ה הינו גוף מוכר אשר אחראי על ביצוע מיחזור מיכלי משקה.
במסגרת זו אחראי התאגיד על :
1. איסוף מיכלי משקה החייבים בפיקדון (בנפח עד ליטר וחצי) והבאתם למיחזור.
2. סיפוק אמצעים לאיסוף בקבוקים משפחתיים (בנפח של ליטר וחצי ומעלה) באמצעות
הצבת מתקני מיחזור בתאום עם הרשויות המקומיות (פינוי הבקבוקים ממתקני המיחזור והבאתם למיחזור מתבצע ע”י הרשויות המקומיות באמצעות קבלני משנה).

לחברת טל אל רישיון לאיסוף פסולת מיכלי משקה מטעם תאגיד המיחזור אל”ה

חוק האריזות
מטרת חוק האריזות הינו “לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזה” אודות חוק האריזות
על מנת לקיים את ביצוע חוק האריזות נדרשים היבואנים והיצרנים להתקשר עם גוף מוכר, שקיבל רישיון מהמשרד לאיכות הסביבה, שפועל לתועלת הציבור ושמטרתו הינה ביצוע חובות היצרן.

ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור אריזות, הינו גוף מוכר אשר אחראי על ביצוע מיחזור אריזות.
התאגיד אחראי לקיום חובותיהם של היצרנים והיבואנים שהתקשרו עימו, לרבות חובות דיווח על עמידה ביעדי המיחזור למנהל.

לחברת טל אל רישיון לאיסוף פסולת אריזות מטעם תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר